Gå till ecit.se
Gå till första sidan blogg

Ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (1 januari, 2021)

Nov 13, 2020 4:06:14 PM

Förslaget träder i kraft den 1 januari 2021 och innebär en utökad beskattning av personer som vistas tillfälligt för arbete i Sverige samt ökade krav för utländska arbetsgivare.

Bakgrund och syfte att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet

Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet är en del i en lagändring som beslutades av Riksdagen i början på november 2020 och som gäller från den 1 januari 2021. Lagändringen syftar till att göra reglerna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.
Med nuvarande regelverk kan en arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige, där vistelsen i Sverige inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, undantas från beskattning i Sverige.
Vilket är en stor skillnad jämfört med en arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige.
De nya reglerna från den 1 januari kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige, även blir skattskyldiga i Sverige.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
(vad är det?)

Med ekonomiskt arbetsgivarbegrepp avses att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var, är snarare vem denne utför arbetet för.

Skattereglerna förändras med ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet tillämpas inte vid kortare arbetsperioder om högst 15 arbetsdagar följd i Sverige och sammanlagt högst 45 arbetsdagar under ett kalenderår.

Det utländska företaget som är den formella arbetsgivaren måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige med preliminärskatt om 30% samt eventuellt betala sociala avgifter på månatlig basis.

Om en anställd hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige, kan skattskyldighet för arbetsinkomst uppkomma redan från första arbetsdagen.

Vad avgör om personen har ekonomisk arbetsgivare i Sverige?

Bedömningen kommer att baseras på faktorer som:
  • var sker kontroll och ledning.
  • vem som står för material och arbetsredskap.
  • var sker beslut om arbetsschema och semester.
  • om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till det företag där arbetet utförs i Sverige.

Ekonomiska arbetsgivarbegreppet ställer krav på arbetsgivaren

De nya reglerna från den 1 januari, 2021 ställer högre krav på arbetsgivaren. Detta för att det måste finnas både rutiner och processer för att identifiera vilka medarbetare som befinner sig i Sverige och hur mycket tid de tillbringar i Sverige.
 
Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet innebär även följande ansvar:
  • Skyldighet för svenska företag att göra skatteavdrag från ersättning för arbete till utländskt företag som inte är godkänt för F-skatt.
  • Utländskt företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna särskilda uppgifter för bedömning av deras skattskyldighet.
Teman:

Maria Nordstrand

Maria Nordstrand har lång erfarenhet som chef inom området lön & HR som gruppchef, avdelningschef och affärslinjechef, både inom drift och affärsutveckling. Maria har ansvarat för att sätta upp SOX och ISAE 3402 samt är styrelseledamot på Srf konsulterna.

Kontakta oss