Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Sykepenger og omsorgsdager under Corona pandemien

Skrevet av Miriam Støvreide
jun 4, 2020

Coronapandemien fører til økte sykdomstilfeller både for liten og stor. Også ved mistanke om sykdom relatert til Corona viruset, kan sykemelding benyttes.

 

Omsorgsdagene nullstilles 1.7

Siden sykt-barn dagene også kunne benyttes på grunn av at skolene og barnehagene holdt stengt, førte det til at ordningen måtte utvides. Det ble bestemt at foreldre fikk dobbelt så mange omsorgsdager. Både de med 10 dager (vanlig ordning) og dagene til de med utvidet rett på omsorgsdager dobles.

De nye dagene er ikke begrenset til å bare gjelde Coronarelatert fravær. Dette er fordi det skal være mulig for NAV å håndtere ordningen på en god måte. NAV har nå presisert at arbeidsgivere fra og med 13. mars kunne få refusjon fra 4. dag. Det vil si at dersom du har utbetalt 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra første dag fra og med 13. mars 2020.

Nå som situasjonen normaliserer seg og barnehager og skoler igjen har åpnet, foreslår regjeringen at vi skal gå tilbake til en mer normal ordning med omsorgspenger. Siden det fortsatt mest sannsynlig vil være et økt behov på grunn av strengere smittevernregler i barnehager og på skoler, er forslaget at dagene nullstilles 1. juli. På den måten får foreldrene en vanlig helårskvote ut året. Det er ikke mulig å overføre ubrukte dager fra første halvår, dette betyr at de fleste vil ha 10 dager hver ut året.

 

Hvordan søke om refusjon?

Inntektsmeldingen er endret, slik at man kan kreve refusjon fra dag fire. Du fører opp omsorgsdager fra dag fire, og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen som normalt. Det kreves ikke noen annen dokumentasjon enn inntektsmeldingen for å kreve refusjon.

Du kan ikke søke om refusjon frem i tid. NAV oppfordrer til at man samler opp omsorgsdagene, og holder god oversikt slik at det ikke blir behov for hyppige inntektsmeldinger eller endringer.

 

Hvor mange dager skal arbeidsgiver dekke?

Første halvår av 2020 skal arbeidsgiver dekke de tre første dagene med omsorgspenger. De skal også utbetale de øvrige dagene med omsorgspenger, for så å kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.

Fra 1. juli må arbeidsgivere igjen dekke full arbeidsgiverperiode, men arbeidsgiverperioden nullstilles ikke på samme måte som omsorgsdagene til de ansatte. Dette gjør at arbeidsgiver kan trekke i fra de dagene da allerede har dekket i 2020, slik at totalt for året vil arbeidsgiverperioden være 10 dager som ved et normalt år.

 

Kan omsorgsdager deles inn i timer?

Noen arbeidsgivere har valgt å dele opp omsorgsdagene i timer. Arbeidstaker har da timer som kan fordeles over en periode, fremfor at de blir borte fra arbeidet i hele dager. Det oppfordres sterkt til at arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible nå som vi alle står i denne krevende krisen. 

Kan du finne alternative løsninger for å begrense den økonomiske påvirkningen, samt å unngå å bruke opp omsorgsdagene før det er nødvendig, er det å foretrekke. Dette kan være hjemmekontor, økt mulighet for fleksitid, eller andre private løsninger. Vi bør alle bidra til at byrden blir så liten som mulig i denne krevende situasjonen.

 

Hvor mange omsorgsdager kan du få første halvår av 2020? 

  • Ett til to barn som er 12 år eller yngre gir 20 omsorgsdager til hver forelder
  • Tre barn eller fler som er 12 år eller yngre gir 30 omsorgsdager hver
  • Enslige foreldre og foreldre til kronisk syke barn som har utvidet rett får også dobbelt så mange omsorgsdager. Arbeidsgiver skal også for disse kun dekke de tre første dagene.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende gis de samme rettighetene, fratrukket en venteperiode på tre dager. Omsorgsdagene skal kompenseres med 100 % av beregningsgrunnlaget fra den fjerde dagen.

Det ble også lagt til rette for at foreldre kunne overføre omsorgsdager mellom seg under coronaperioden. Dette er for å gi foreldre med samfunnskritiske funksjoner mulighet til å fortsette i sitt arbeid. Av praktiske årsaker er denne muligheten generell, men det oppfordres at ordningen benyttes for det den er ment til – opprettholde samfunnskritisk arbeid. Dette må det søkes om, det kan du lese mer om og gjøre her

 

Hvor mange omsorgsdager kan du få fra 1.7.2020? 

  • Ett til to barn som er 12 år eller yngre gir 10 omsorgsdager til hver forelder
  • Tre barn eller fler som er 12 år eller yngre gir 15 omsorgsdager hver
  • Enslige foreldre og foreldre til kronisk syke barn som har utvidet rett får også dobbelt så mange omsorgsdager.

 

Flere dager med omsorgspenger for de med særlige smittevernhensyn

Dersom et barn har særlige smittevernhensyn, utvides retten til omsorgspenger ytterligere. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.

 

Krever lege-erklæring for omsorgspenger når skoler og barnehager åpnes igjen

Når skolene og barnehagene åpnes igjen må foreldre som ønsker å holde barna sine hjemme ha legeerklæring.

Barnehagene og skolene åpnet delvis 20. og 27. april. Det kan være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode på grunn av særlige smittevernhensyn. Dersom barnet for eksempel har en kronisk sykdom som gjør at barnet er i risikogruppen, skal foreldre ta kontakt med sin lege som foretar en vurdering og eventuelt skriver ut en lege-erklæring. I slike tilfeller har man fortsatt rett på  omsorgspenger.

 

Reduserte åpningstider på skole og i barnehage

NAV åpner samtidig for at omsorgsdager kan brukes som følge av reduserte åpningstider i barnehage og skole.

Det er opp til arbeidsgiver om de godkjenner at man kan ta ut enkelttimer/halve dager for arbeidsgivere som ønsker og kan det for å holde hjulene i gang.

 

Sykepenger under corona pandemien

Den økte mengden med sykefravær og adgangen til å benytte sykemelding også ved mistanke om sykdom eller smitte (karantene) som er relatert til Coronaviruset, fører til store økonomiske konsekvenser for norske arbeidsgivere og norsk næringsliv. Det er satt inn flere tiltak for å motvirke dette.

 

Arbeidsgiverperioden er redusert

Tidligere har arbeidsgiverperioden vært 16 dager. Nå er arbeidsgiverperioden redusert til tre dager for corona-relatert sykefravær.

Disse reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse også, tidligere fikk de dette først fra dag 17.

Reglene som er endret gjelder fra og med mandag 16. mars.

 

Må du ha sykemelding?

16. Mars ble det besluttet av regjeringen å utvide retten til å bruke egenmelding, slik at man kunne bruke det i hele arbeidsgiverperioden på 16. dager.

Siden smittesituasjonen nå har endret seg og det er god kapasitet hos landets helsetjenester, er det besluttet at fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene. Arbeidsgivere kan fortsatt velge å godta bruk av egenmelding for hele denne perioden, men behøver ikke å godta det. Det vil si at vi er tilbake til de ordinære reglene for bruk av egenmelding fra 1. juni, og reglene som gjaldt for din bedrift før 16. mars er igjen gjeldende.

 

NAV utvider sine frister for refusjonskrav

NAV har uttalt at fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder, etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Foreldrepenger er ikke omfattet av den midlertidige forskriften.

Arbeidsgiver forskutterer sykepenger som vanlig i hele sykepengeperioden, og skal søke om refusjon fra fjerde dag gjennom en ny løsning for dette på NAV sine sider. Løsningen for å søke refusjon i arbeidsgiverperioden er nå klar. Den finner du her.

Det kan søkes om refusjon for sykefravær som er coronarelatert i arbeidsgiverperioden for fravær fra og med 16. mars.  For at arbeidsgiver skal kunne vite om tilfellet er coronarelatert må dette opplyses av den ansatte. Dette gjelder både de som leverer egenmelding, og de som har fått sykemelding fra lege. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser dette kan man ikke søke om refusjon.

Inntektsmelding sendes inn som vanlig for fravær som går ut over de første 16 dager.

 

Hyppigere refusjon

NAV åpner nå for at foretak kan få utbetalt refusjon hyppigere enn en gang i måneden. Dette er et tilbud i forbindelse med coronapandemien. Dette søker du om på altinn her.

Det vil komme utbetalinger en gang per uke. I tillegg vil det komme restutbetaling ved månedsslutt.

 

NB: Vi arbeider fortløpende med oppdatering av denne bloggartikkelen, for å gi svar på spørsmålene vi får og holde den oppdatert med siste nytt. Datoen i starten av artikkelen forteller når den ble oppdatert sist. Gi oss gjerne beskjed i chaten om det er noe du ikke finner svar på, eller om det er noe du mener burde vært oppdatert! 

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss