Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Sykepenger og omsorgsdager under Coronapandemien

nov 4, 2020

Coronapandemien fører til økte sykdomstilfeller både for liten og stor. Også ved mistanke om sykdom relatert til Corona viruset, kan sykemelding benyttes. Regjeringen foreslår nå å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger.

 

Hvilke regler vil gjelde i 2021 for omsorgspenger?

 

Omsorgspengereglene foreslås forlenget ut juni 2021, i tillegg vil kvotene bli doblet også i 2021.

Antall dager hver forelder da vil kunne få blir:

 • Ett til to barn som er 12 år eller yngre gir 20 omsorgsdager til hver forelder
 • Tre barn eller fler som er 12 år eller yngre gir 30 omsorgsdager hver
 • Enslige foreldre og foreldre til kronisk syke barn som har utvidet rett får også dobbelt så mange omsorgsdager. 

Følgende midlertidige koronatiltak for omsorgspenger foreslås for perioden 1. januar til 30. juni 2021: 

 • Rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt
 • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt
 • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
 • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt 

 

Forlenger midlertidige koranatiltak for sykepenger 

 

Reglene om sykepenger ved smitte eller mistanke om smitte foreslås forlenget.

Regjeringen foreslår at følgende blir gjort gjeldende ut mars:

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Det er presisert at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger
 • Redusert antall dager for arbeidsgiverfinansiering av sykepenger fra 16 til tre dager for fravær som skyldes covid-19
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19

 

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

 

Regjeringen har forsøkt å legge til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av smitte. Kvoten foreldre fikk 1. juli, som tilsvarer en full helårskvote må brukes opp først. Dersom kvoten er brukt opp vil foreldre få flere omsorgsdager. Foreldre må da få en skriftlig bekreftelse fra skole eller barnehage om at den er stengt eller at barnet er satt i karantene. Det kan være for eksempel ved å motta en e-post, og bør komme fra rektor eller styrer. Foreldre kan så levere denne til sin arbeidsgiver, som forskutterer omsorgspengene og krever refusjon fra NAV.

 

Omsorgsdagene ble nullstillt 1.7

 

Siden sykt-barn dagene også kunne benyttes på grunn av at skolene og barnehagene holdt stengt, førte det til at ordningen måtte utvides. Det ble bestemt at foreldre fikk dobbelt så mange omsorgsdager. Både de med 10 dager (vanlig ordning) og dagene til de med utvidet rett på omsorgsdager ble doblet.

De nye dagene var ikke begrenset til å bare gjelde Coronarelatert fravær. Dette var fordi det skulle være mulig for NAV å håndtere ordningen på en god måte. NAV har  presisert at arbeidsgivere fra og med 13. mars kunne få refusjon fra 4. dag. Det vil si at dersom du hadde utbetalt 3 dager eller mer tidligere i 2020, kunne du få refusjon fra første dag fra og med 13. mars 2020.

Etter at situasjonen normaliserte seg og barnehager og skoler igjen åpnet, foreslo regjeringen at vi skulle gå tilbake til en mer normal ordning med omsorgspenger. Siden det fortsatt var sannsynlig at det ville være et økt behov på grunn av strengere smittevernregler i barnehager og på skoler, ble dagene nullstilt 1. juli. På den måten fikk foreldrene en vanlig helårskvote ut året. Det er ikke mulig å overføre ubrukte dager fra første halvår, dette betyr at de fleste vil ha 10 dager hver ut året.

 

Hvordan søke om refusjon?

 

Inntektsmeldingen er endret, slik at man kan kreve refusjon fra dag fire. Du fører opp omsorgsdager fra dag fire, og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen som normalt. Det kreves ikke noen annen dokumentasjon enn inntektsmeldingen for å kreve refusjon.

Du kan ikke søke om refusjon frem i tid. NAV oppfordrer til at man samler opp omsorgsdagene, og holder god oversikt slik at det ikke blir behov for hyppige inntektsmeldinger eller endringer.

 

Hvor mange dager skal arbeidsgiver dekke?

 

Første halvår av 2020 skal arbeidsgiver dekke de tre første dagene med omsorgspenger. De skal også utbetale de øvrige dagene med omsorgspenger, for så å kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.

Fra 1. juli må arbeidsgivere igjen dekke full arbeidsgiverperiode, men arbeidsgiverperioden nullstilles ikke på samme måte som omsorgsdagene til de ansatte. Dette gjør at arbeidsgiver kan trekke i fra de dagene da allerede har dekket i 2020, slik at totalt for året vil arbeidsgiverperioden være 10 dager som ved et normalt år.

 

Kan omsorgsdager deles inn i timer?

 

Noen arbeidsgivere har valgt å dele opp omsorgsdagene i timer. Arbeidstaker har da timer som kan fordeles over en periode, fremfor at de blir borte fra arbeidet i hele dager. Det oppfordres sterkt til at arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible nå som vi alle står i denne krevende krisen. 

Kan du finne alternative løsninger for å begrense den økonomiske påvirkningen, samt å unngå å bruke opp omsorgsdagene før det er nødvendig, er det å foretrekke. Dette kan være hjemmekontor, økt mulighet for fleksitid, eller andre private løsninger. Vi bør alle bidra til at byrden blir så liten som mulig i denne krevende situasjonen.

 

Hvor mange omsorgsdager kunne du få første halvår av 2020? 

 

 • Ett til to barn som er 12 år eller yngre gir 20 omsorgsdager til hver forelder
 • Tre barn eller fler som er 12 år eller yngre gir 30 omsorgsdager hver
 • Enslige foreldre og foreldre til kronisk syke barn som har utvidet rett får også dobbelt så mange omsorgsdager. Arbeidsgiver skal også for disse kun dekke de tre første dagene.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende gis de samme rettighetene, fratrukket en venteperiode på tre dager. Omsorgsdagene skal kompenseres med 100 % av beregningsgrunnlaget fra den fjerde dagen.

Det ble også lagt til rette for at foreldre kunne overføre omsorgsdager mellom seg under coronaperioden. Dette er for å gi foreldre med samfunnskritiske funksjoner mulighet til å fortsette i sitt arbeid. Av praktiske årsaker er denne muligheten generell, men det oppfordres at ordningen benyttes for det den er ment til – opprettholde samfunnskritisk arbeid. Dette må det søkes om, det kan du lese mer om og gjøre her

 

Hvor mange omsorgsdager kan du få fra 1.7.2020? 

 

 • Ett til to barn som er 12 år eller yngre gir 10 omsorgsdager til hver forelder
 • Tre barn eller fler som er 12 år eller yngre gir 15 omsorgsdager hver
 • Enslige foreldre har rett til dobbelt så mange dager
 • Foreldre til kronisk syke eller funksjonshemmede barn har rett til 20 dager ekstra per kronisk syke eller funksjonshemmede barn

 

Flere dager med omsorgspenger for de med særlige smittevernhensyn

 

Dersom et barn har særlige smittevernhensyn, utvides retten til omsorgspenger ytterligere. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.

 

Krever lege-erklæring for omsorgspenger når skoler og barnehager åpnes igjen

 

Når skolene og barnehagene åpnes igjen må foreldre som ønsker å holde barna sine hjemme ha legeerklæring.

Barnehagene og skolene åpnet delvis 20. og 27. april. Det kan være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode på grunn av særlige smittevernhensyn. Dersom barnet for eksempel har en kronisk sykdom som gjør at barnet er i risikogruppen, skal foreldre ta kontakt med sin lege som foretar en vurdering og eventuelt skriver ut en lege-erklæring. I slike tilfeller har man fortsatt rett på  omsorgspenger.

 

Reduserte åpningstider på skole og i barnehage

 

NAV har åpnet for at omsorgsdager kan brukes som følge av reduserte åpningstider i barnehage og skole.

Det er opp til arbeidsgiver om de godkjenner at man kan ta ut enkelttimer/halve dager for arbeidsgivere som ønsker og kan det for å holde hjulene i gang.

 

Sykepenger under coronapandemien

 

Den økte mengden med sykefravær og adgangen til å benytte sykemelding også ved mistanke om sykdom eller smitte (karantene) som er relatert til Coronaviruset, fører til store økonomiske konsekvenser for norske arbeidsgivere og norsk næringsliv. Det er satt inn flere tiltak for å motvirke dette.

 

Arbeidsgiverperioden er redusert

 

Tidligere har arbeidsgiverperioden vært 16 dager. Nå er arbeidsgiverperioden redusert til tre dager for corona-relatert sykefravær.

Disse reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse også, tidligere fikk de dette først fra dag 17.

Arbeidsgiver har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes korona, det kan være at den ansatte enten er:
 • smittet
 • mistenkt smittet
 • eller i lovpålagt karantene.
 
Pasienter med luftveisinfeksjon er i kategorien antatt smittet av koronavirus. Helsemyndighetene anbefaler at pasienter med luftveisinfeksjon holder seg hjemme i inntil én dag etter at de har blitt symptomfrie så lenge covid-19 ikke er utelukket.
 
Kan den ansatte jobbe fra hjemmekontor, skal det ikke skrives sykmelding.
 

Reglene som er endret gjelder fra og med mandag 16. mars 

 

Må du ha sykemelding?

 

16. Mars ble det besluttet av regjeringen å utvide retten til å bruke egenmelding, slik at man kunne bruke det i hele arbeidsgiverperioden på 16. dager.

Siden smittesituasjonen nå har endret seg og det er god kapasitet hos landets helsetjenester, er det besluttet at fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene. Arbeidsgivere kan fortsatt velge å godta bruk av egenmelding for hele denne perioden, men behøver ikke å godta det. Det vil si at vi er tilbake til de ordinære reglene for bruk av egenmelding fra 1. juni, og reglene som gjaldt for din bedrift før 16. mars er igjen gjeldende.

 

NAV utvider sine frister for refusjonskrav

 

NAV har uttalt at fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder, etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Foreldrepenger er ikke omfattet av den midlertidige forskriften.

Arbeidsgiver forskutterer sykepenger som vanlig i hele sykepengeperioden, og skal søke om refusjon fra fjerde dag gjennom en ny løsning for dette på NAV sine sider. Løsningen for å søke refusjon i arbeidsgiverperioden er nå klar. Den finner du her.

Det kan søkes om refusjon for sykefravær som er coronarelatert i arbeidsgiverperioden for fravær fra og med 16. mars.  For at arbeidsgiver skal kunne vite om tilfellet er coronarelatert må dette opplyses av den ansatte. Dette gjelder både de som leverer egenmelding, og de som har fått sykemelding fra lege. Dersom arbeidstakeren ikke opplyser dette kan man ikke søke om refusjon.

Inntektsmelding sendes inn som vanlig for fravær som går ut over de første 16 dager.

 

NB: Vi arbeider fortløpende med oppdatering av denne bloggartikkelen, for å gi svar på spørsmålene vi får og holde den oppdatert med siste nytt. Datoen i starten av artikkelen forteller når den ble oppdatert sist. Gi oss gjerne beskjed i chaten om det er noe du ikke finner svar på, eller om det er noe du mener burde vært oppdatert! 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss