Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Skattefordel ved salg av aksjer fremfor salg av eiendom

Skrevet av Bente Halvorsen
sep 10, 2019

Eies eiendommen din gjennom et aksjeselskap og du vil selge denne, har selskapet ditt praktisk sett to valg; å selge eiendommen og betale skatt på gevinsten i tillegg til dokumentavgift, eller å utfisjonere eiendommen og selge aksjene og dermed unngå skatt på gevinsten. Det siste alternativet kan bli borte fra 1.1.20.

 

Lovforslaget som kan endre muligheten 

Muligheten til å fisjonere og selge aksjer fremfor eiendom direkte, har hittil vært en lovlig tilpasning til den såkalte fritaksmetoden i skatteloven og er etablert gjennom høyesterettspraksis (Rt. 2014 s. 227).

Fritaksmetoden innebærer blant annet at et aksjeselskap som selger aksjer i et annet selskap, er fritatt fra skatt på aksjegevinsten. Dersom aksjeselskapet i stedet selger eiendommen direkte, vil gevinsten være skattepliktig for aksjeselskapet.

På bakgrunn av et foreliggende lovforslag, er det spørsmål om en utfisjonering av eiendommen med etterfølgende salg av aksjene fortsatt vil være en lovlig tilpasning etter årsskiftet.

Det er per i dag ikke endelig avklart om lovforslaget vil ramme de såkalte «fisjonssalgene». Lovforslaget er til behandling i finanskomiteen, som har frist for å avgi sin innstilling 22.10.2019.

 

Hvorfor er dette viktig å vite nå?

På tidspunktet hvor lovforslaget eventuelt blir vedtatt og vi vet mer om konsekvensene av dette, vil det kunne være for sent å starte en fisjonsprosess. Fisjonsbeslutningen må være sendt til Brønnøysundregistrene senest 20. oktober, for å rekke gjennomføring før nyttår. Innen den tid må tallgrunnlag, verdifastsettelse og selskapsrettslige beslutningsdokumenter være på plass.

Dersom du har planer om å selge eiendom, bør du derfor vurdere å sette i gang prosessen nå, for å sikre en lovlig tilretteleggelse i inneværende år.

I forkant av oppstart er det viktig å vurdere om dette er den beste løsningen for ditt selskap. Våre advokater kan hjelpe deg i denne prosessen.

Hva innebærer lovforslaget? 

Lovforslaget gjelder lovfesting skatterettens generelle omgåelsesnorm.

Konkret vil lovforslaget blant annet kunne innebære en skjerping av gjeldende rett fastlagt via høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2014 s. 227.  Dommen konkluderte med at man ikke kan bruke gjennomskjæring mot såkalt «fisjonssalg», fordi lovgiver var kjent med tilpasningsmuligheten. At lovgiver er kjent med tilpasningsmuligheten, men likevel ikke har innført regler som hindrer tilpasningen, skal etter gjeldende praksis tale mot gjennomskjæring. I forslaget uttrykker departementet at dette ikke lenger skal komme skattyter til gode.

Spørsmålet er nå om dette betyr at det ikke lenger vil være adgang til «fisjonssalg».

 

Finanskomiteen har bedt om avklaringer

Finanskomiteen har tatt kontakt med Finansdepartementet for avklaringer. Finansdepartementet svarte blant annet følgende i brev av 24. juni 2019:

«Selv om de begrunnelsene som gis i dommen i Rt. 2014 s. 227 etter departementets vurdering er uheldige, legger departementet til grunn at den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres. Ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen i Rt. 2014 s. 227, mener departementet det kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen. Dette er basert på en samlet vurdering av saksforholdet, nøytralitetsegenskaper i den norske selskapsbeskatningen og hensynet til forutberegnelighet for skattyterne.»

Departementet uttaler så at dersom det er ønskelig å presisere at den etablerte rettstilstanden opprettholdes, kan det f.eks. klargjøres gjennom en komitemerknad.

Departementets brev gir altså et positivt håp om at «fisjonssalg» fortsatt vil være en lovlig tilpasning, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på usikkerheten som foreligger.

 

Artikkelen er skrevet av våre samarbeidspartnere i Jus, Avokatfirmaet Bentzen AS

 

Temaer:

Bente Halvorsen

Bente Halvorsen er advokat i Advokatfirmaet Bentzen AS og har jobbet med selskaps- og skatterådgivning siden 2009. Hun er særlig spesialisert på egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner og fusjoner.

https://www.advokatbentzen.no/

Start prosessen med salg av aksjer