Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Skattefordel ved salg av aksjer fremfor salg av eiendom

Skrevet av Bente Halvorsen
jan 2, 2020

Eies eiendommen din gjennom et aksjeselskap og du vil selge denne? Da har selskapet ditt praktisk sett to valg:

  1. Selge eiendommen og betale skatt på gevinsten i tillegg til dokumentavgift
  2. Utfisjonere eiendommen og selge aksjene («fisjonssalg»), og dermed unngå både skatt på gevinsten og dokumentavgift. 

 

Hva innebærer en fisjon og et fisjonssalg?

Fisjon av et aksjeselskap følger reglene i aksjeloven. Ved en fisjon deler du i praksis aksjeselskapet i to eller flere selskaper.

En fisjon kan for eksempel gå ut på at eiendommen i eksisterende aksjeselskap overføres til et nytt aksjeselskap, mens øvrige eiendeler/virksomhet blir igjen. Med fisjonssalg mener vi derfor at du selger aksjene i det nye selskapet som eiendommen overføres til.

 

Hva er fritaksmetoden?

Muligheten til å fisjonere og selge aksjer fremfor eiendom direkte, er en lovlig tilpasning til fritaksmetoden i skatteloven. Fritaksmetoden innebærer blant annet at et aksjeselskap som selger aksjer i et annet selskap, er fritatt fra skatt på aksjegevinsten.

Dersom du eier eiendom i et aksjeselskap, har du derfor mulighet til å utfisjonere eiendommen og deretter selge  aksjene, i stedet for å selge eiendommen direkte (innmatsalg). Sistnevnte tilfelle utløser skatt, imens salg av aksjer er skattefritt.

 

Er fisjonssalg riktig for deg? 

Det er flere avklaringer som bør foretas før en fisjon besluttes. I tillegg er det særskilte forhold som må ivaretas underveis i fisjonsprosessen. Nedenfor følger eksempler på hva som bør gjøres:

  • Avklare tidsfrister
  • Gjennomgå siste godkjente årsregnskap og saldobalanse for å se om tallgrunnlaget tillater en fisjon, eller om det må gjøres tilpasninger i forkant
  • Ivareta aksjelovens dokumentasjonskrav og forholdet til de ansatte
  • Sikre at fisjonen gjennomføres til skattemessig kontinuitet for å unngå beskatning
  • Vurdere behovet for verdifastsettelse av selskapet og eiendommen
  • Gjennomgå selskapets avtaler og eventuelle klausuler
  • Ivareta merverdiavgiftsmessige forhold

Vi gjør oppmerksom på at hvert enkelt fisjonstilfelle er unikt, og at det er behov for å foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Vår erfaring viser at det er verdifullt å investere tid i startfasen til å kartlegge prosessen. En grundig gjennomgang kan forhindre at noe stopper opp senere i prosessen, eller at man møter utfordringer som er kostbare, tidkrevende og i «worst case» umulige å snu. Våre advokater kan hjelpe deg i denne prosessen.

 

Lovforslaget som kunne endret muligheten 

I forbindelse med forslaget om å lovfeste den generelle omgåelsesnormen på skatterettens område, forelå det i en periode usikkerhet knyttet til adgangen til å foreta fisjonssalg.

Usikkerheten er nå avklart og lovfestingen innebærer ingen endring i adgangen til å foreta fisjonssalg.

 

Artikkelen er skrevet av våre samarbeidspartnere i Jus, Avokatfirmaet Bentzen AS

Temaer:

Bente Halvorsen

Bente Halvorsen er partner/advokat i Arktis Bentzen Advokatfirma AS som er del av ECIT. Bente har jobbet med selskap- og skatterådgivning siden 2009. Hennes spesialområder er egenkapitaltransaksjoner, herunder fisjoner og fusjoner.

https://www.ecitlaw.com

Start prosessen med salg av aksjer