Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Ny lov kan redde selskapet ditt fra konkurs

Skrevet av Erik Chr. Heen
sep 7, 2020

Alle bransjer i Norge har kjent på virkningene av Covid-19. Mange selskaper har vurdert å slå seg konkurs som følge av dette, selv om de er lønnsomme å drifte under normale omstendigheter. Et alternativ til konkurs for et selskap som har økonomiske utfordringer er rekonstruksjon. Rekonstruksjon er en form for gjeldsordning – frivillig eller tvungen. Men hvilke vilkår må være oppfylt for å ta del i ordningen? 

 

Vilkår for rekonstruksjon 

 

Hvis rekonstruksjon skal være et alternativ for å unngå konkurs må selskapet være levedyktig. Dette innebærer at selskapet under normale omstendigheter er lønnsomt å drifte. Det er viktig at selskapet ikke venter for lenge før et eventuelt forsøk på rekonstruksjon settes i gang. Hovedvilkåret som må oppfylles for at et selskap skal komme inn under ordningen er at det har, eller i overskuelig fremtid vil få, alvorlige økonomiske problemer. Alvorlige økonomiske problemer kan for eksempel innebære en vesentlig nedgang i omsetning sammenlignet med forrige regnskapsår hvor selskapet ikke klarer å betjene sin gjeld og fordringer etter hvert som de forfaller.

Videre kreves likviditet for å komme seg gjennom prosessen. Dette innebærer at selskapet har midler til å drifte gjennom rekonstruksjonsprosessen. I motsetning til en rekonstruksjon vil selskapet i en konkurssituasjon ofte vente for lenge med å stanse virksomheten. Selskapets ledelse håper i det lengste på at situasjonen skal løses, og kreditorene lider ofte unødige tap som følge av at selskapets ledelse har ventet for lenge med å begjære oppbud.

 

Begjæring til tingretten

 

Dersom et selskap har store økonomiske utfordringer, og ønsker å forsøke den nye ordningen med rekonstruksjon må det vedtas av selskapets styre og sendes en begjæring til tingretten. Begjæringen vil normalt bli behandlet innen tre dager. Kassen kan imidlertid ikke være helt tom. Retten vil normalt kreve at det blir innbetalt et forskudd på minst kr 300.000 til dekning av omkostningene. For små foretak vil beløpet være lavere.

 

En begjæring må inneholde:

 • En kort redegjørelse for de økonomiske problemene, deriblant om forpliktelsene kan oppfylles etter hvert som de forfaller.
 • En kort redegjørelse for hvordan rekonstruksjonen skal gjennomføres.
 • En skisse til hvordan gjelden tenkes ordnet, samt for kontakten med kreditorer om dette.
 • En redegjørelse for hvordan driften av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen skal finansieres.
 • En oppgave over sine eiendeler og sin gjeld, med angivelse av de sikkerheter som hefter for gjelden. Har en fordringshaver panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for gjeldens og sikkerhetens stiftelse oppgis.
 • En redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet.

 

Se fult intervju om den nye rekonstruksjonloven

 

Ulike ordninger 

 

Når retten avgir kjennelse om å åpne rekonstruksjonsforhandlinger, blir det oppnevnt en rekonstruktør som skal bistå selskapet i videre forhandling med kreditorer. Den ordningen man kan komme frem til under forhandlingen kan bestå av

 • Betalingsutsettelse
 • Nedskriving av gjeld
 • Omgjøring av gjeld til aksjekapital
 • Salg av hele eller dere av virksomheten
 • En kombinasjon av disse

 

Krevende situasjon

 

Det er et mål å gjennomføre rekonstruksjonen på 6 måneder. Under rekonstruksjonsforhandlingene vil selskapet være beskyttet mot konkursåpning. Imidlertid vil alle leverandørene inndra kreditten umiddelbart, dette innebærer at kreditorer ikke vil åpne opp for selskapet å stifte ny gjeld. Kreditorene vil også utøve sterkt press for å sikre/inndrive allerede forfalt gjeld. Perioden vil derfor være svært krevende og selskapet vil ha et større behov for likviditet enn det hadde før rekonstruksjonen startet. Det er således en svært krevende situasjon å stå i for selskapets ledelse. Alternativet er imidlertid elendig.

Våre advokater står klare for å hjelpe deg i en krevende prosess og vil gjøre alt de kan for at du enklere kan drive selskapet ditt videre. 

 

Her forteller Erik Heen konkret hva en rekonstruksjon innebærer:

Temaer:

Erik Chr. Heen

Erik Chr. Heen jobber i Arktis Bentzen Advokatfirma. Han bistår selskaper og privatpersoner med spørsmål knyttet til arbeidsrett, insolvens, generasjonsskifte, fast eiendom og skatterett. Erik er levende opptatt av fagområdene og mulighetene som åpner seg ved å trekke på riktige ressurser. Erik er også tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge der han tidligere har undervist i skatterett.

https://www.advokatbentzen.no/

Kontakt oss