Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Refusjon ved innreiseforbud til Norge

apr 23, 2021

Kompensasjonsordning ved innreiseforbud

Ordningen som nå er vedtatt av stortinget innebærer at arbeidstakere som ikke har kommet seg inn i Norge for å utføre arbeid for sin arbeidsgiver på grunn av de strenge innreiserestriksjonene, nå kan få delvis kompensasjon for sin tapte arbeidsinntekt.

Ordningen gir de berørte arbeidstakerne en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget sitt, inntil 6 ganger grunnbeløpet til folketrygden. Arbeidsgiver skal forskuttere denne kompensasjonen, og vil deretter få refundert beløpet fra NAV.

 

Hvem gjelder ordningen for

Ordningen gjelder fra 29. januar da de strenge reglene for innreise ble innført, og varer så lenge arbeidstakeren er rammet av disse reglene. Det er noen krav som gjelder i forhold til hvem av de ansatte du har plikt til å utbetale kompensasjon til.

Den ansatte:

  • skal ikke være norsk statsborger
  • er EØS borger (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og oppholder deg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge. 
  • har bostedsadresse utenfor Norge
  • har norsk fødselsnummer eller D-nummer
  • hadde jobb i Norge per 29 januar 2021
  • er registrert i arbeidstaker reigisteret
  • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen du søker om refusjon fra

Den ansatte har ikke rett på kompensasjonen dersom de er permitterte og mottar dagpenger, har norsk bostedsadresse eller er norske statsborger. Er du kjent med at den ansatte har hatt inntekt fra en annen jobb, skal du heller ikke utbetale kompensasjon for de dagene den ansatte har hatt annen inntekt. Det samme gjelder dersom den ansatte mottar ytelser fra bostedslandet sitt. 

 

Ferie kan omgjøres til arbeidsdager

Dersom dere har blitt enige om at den ansatte kan avvikle ferie i denne perioden, kan man gjøre om dette til arbeidsdager og søke om kompensasjon. Dette er ikke noe den ansatte har krav på, men du som arbeidsgiver kan avgjøre dette om det er ønskelig.

 

Hva skal du betale ut

Beregningen av kompensasjonsordningen vil tilsvare beregning av vanlig sykepengegrunnlag, men være begrenset til 70 % av 6 G ( Folketrygdens grunnbeløp pr 1 mai 2020 er 101 351). Dette vil si at det tilsvarer maksimalt 35 472 NOK i måneden.

Refusjonen skal kun beregnes for dager som den ansatte skulle ha jobbet. Dersom den ansatte i perioden har hatt krav på andre ytelser fra NAV for eksempel sykepenger eller foreldrepenger skal de kun ha kompensasjon for den delen de skulle vært på jobb.

 

Hvordan søker man

Søknaden kan finnes på NAV sine sider. Her kan man legge inn perioden man søker om, og det månedlige beløpet den ansatte vanligvis ville fått i sykepengegrunnlag. NAV vil beregne og avkorte summen til 70 %.

Søknaden vil bli behandlet automatisk og du vil få en kvittering i Altinn på innsendt søknad. Refusjonen vil bli utbetalt ved månedsskiftet, på samme måte som andre refusjoner fra NAV. Det opplyses likevel at det kan blir forsinkelser i en oppstartsperiode.

Vi kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt denne prosessen samt innsending av selve søknaden for deg, kontakt oss her.  

 

Miriam Støvreide Lunden

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er leder for lønn og HR ved kontorene til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss