Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Nå blir det endelig slutt på å gå i "fedrekvote-fella"

Skrevet av Miriam Støvreide
jun 18, 2021

Frem til nå har foreldrene som hovedregel måttet ta ut foreldrepenger sammenhengende, og far/med mor har måttet søke om utsettelse før mor er ferdig med sin permisjon. Særlig i tilfeller der mor har tatt ut noe ulønnet permisjon eller ferie i forbindelse med sin permisjon har dette vært en felle mange har gått i. Slik regelverket og systemet for utsettelse var oppbygd, har det i mange saker ført til at fedre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt om utsettelse for sent. Når søknaden skal utføres og huskes av slitne småbarnsforeldre, er det lett å forstå at dette er noe man fort glemmer å søke om i tide. 

 

Fri utsettelse av foreldrepengene

Regelendringen som nå er vedtatt, gir alle foreldre muligheten for fri utsettelse av uttak av foreldrepenger. Foreldrene skal selv kunne bestemme når man tar ut foreldrepengene så lenge uttaket er avsluttet innen barnet fyller tre år. Endringene innebærer også at foreldre får denne muligheten uten å ha noen særlig begrunnelse for dette. Tidligere var det også en rekke krav som måtte være oppfylt for å få innvilget søknaden. Nå kan altså foreldre som arbeider deltid, avvikler ferie, studerer eller har helt andre grunner for dette, utsette uttaket av foreldrepenger til et tidspunkt det passer bedre.

 

Forenkling også for NAV

Det nye regelverket vil i tillegg til å  være fleksibelt for foreldrene, også gjøre det enklere å administrere sakene for NAV.  De vil nå slippe å innhente dokumentasjon og vurdere om vilkårene for utsettelse er oppfylt. 

 

Når trer reglene i kraft? 

De nye reglene vil tre i kraft fra 1. oktober 2021. 

 

Les mer: Lønn og HR tjenester fra ECIT

 

Fristene for varsling til arbeidsgiver 


Når du må varsle arbeidsgiveren din om når du skal ta ut permisjon, er regulert i arbeidsmiljøloven og disse reglene endres ikke. Det er reglene i folketrygdloven som nå endres. Det vil si at de fristene man har måttet forholde seg til når det gjelder dette, er som før. Her er det slik at man skal varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig, og siste frist er avhengig av hvor lang permisjon du skal ha. 
 

 

Permisjonens lengde

Når må du varsle

Utover 2 uker

Senest 1 uke før

Utover 12 uker

Senest 4 uker før

Utover 1 år

Senest 12  uker før

 

 

Endring også i skjæringstidspunkt 

Skjæringstidspunktet for rett til, samt beregning av foreldrepenger til far, endres også. Etter 1. oktober vil foreldrepengene beregnes når han faktisk starter sitt uttak av foreldrepenger for første gang. Slik reglene var tidligere, ble dette uansett beregnet ut i fra når mor hadde sin siste stønadsdag. Dette vil gi et mye bedre og mer riktig grunnlag som gjenspeiler fars faktiske inntekt på uttakstidspunktet. Når grunnlaget er fastsatt vil foreldrene beholde inntektsgrunnlaget som var på dette tidspunktet under hele perioden som de tar ut foreldrepenger, selv om de da utsetter det flere ganger. Det vil si at dersom de i denne perioden får en endring i inntekt, vil dette ikke påvirke foreldrepengene. Dette er etter de samme reglene vi har i dag. 

 

Les mer: Permitteringsreglene - hva gjelder nå?

 

Når skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding?

Nå er det slik at arbeidsgiver også må sende inn inntektsopplysningen når mor avslutter sitt uttak. Når arbeidsgiver skal sende inn inntektsopplysning vil derfor også påvirkes. Etter de nye reglene vil det si at arbeidsgiver skal sende inn inntektsmeldingen i forkant av at far faktisk skal starte permisjonen sin. 

 

Hva kan vi i ECIT hjelpe deg med? 

Våre lønn og HR rådgivere kan være behjelpelige med informasjon og råd rundt alle spørsmål du eller dine ansatte måtte ha om foreldrepermisjon, kontakt oss her.  

Temaer:

Miriam Støvreide

Miriam Støvreide har jobbet dedikert med lønn og personal i over 10 år, og er teamleder i lønnsteamet til ECIT på Hønefoss. Miriam brenner for lønn og personal som eget fagområde. Hun jobber aktivt med etablering og utvikling av rutiner, med mål om å effektivisere og standardisere lønnsproduksjon, og samtidig gi god lønns- og personalrådgivning tett på kunden.

Kontakt oss