Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Lys fremtid for regnskapsbransjen i Norge

Skrevet av Linda Forberg
jun 13, 2022

Denne kronikken har vært på trykk i Kapital 10. juni

Aggregert bransjeomsetning målt i markedspriser var 18,5 milliarder i 2020 (Kilde: Regnskap Norge). Dette skyldes blant annet økt etterspørsel etter økonomisk fagkompetanse på et høyere nivå og økt salg av digitale tjenester og produkter gjennom bransjen. Gjennom pandemien har regnskapsbransjen vist sin verdi, gjennom å raskt plukke opp innhold i nye offentlige støtte- og kompensasjonsordninger og aktivt rådgi samt bistå kundene med å oppnå den støtte og kompensasjon som de nye ordningene berettigede til.

 

Bransjeglidning mellom regnskap, teknologi og finans

Ifølge Regnskap Norges årsrapport har bruk av kunstig intelligens, spesielt maskinlæring, til behandling av inn­gånde fakturaer i løpet av 2021 vokst i stor fart. Herunder har ECIT egenutviklet teknologi til digital håndtering av fakturaer og en tilknyttet tjeneste som muliggjør økt automatisering av fakturaflyt, og vi ser at kundene etterspør stadig flere tjenester som effektiviserer administrative oppgaver. Det gjør at regnskapsfører trenger å bruke mindre tid på detaljkontroll, og heller kan bruke tid på analytiske kontroller, avvikshåndtering og rapportering. Jeg tror vi kommer til å se økt bruk av lærende maski­ner for analyse av regnskapstall, og økt fokus på den strategiske og analytiske tilnærmingen for regnskapsførerne. I sammenheng med dette vil regnskapsføreren naturlig vokse inn i rollen som strategisk rådgiver for kundene.

 

Regnskapsførerbransjen berøres sterkt av den digitale utviklingen og mulighetene dette åpner både for kundene og regnskapsførerne. Finanstilsynet beskriver i sin rapport om regnskapsbransjen at det er en klar tendens til at regnskapsførerforetakene beveger seg fra ordinær regnskapsføring med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger til å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester. Dette medfører endring både i kompetanse og tjenesteleveranser fra regnskapsleverandører.

 

Regnskapsbransjen preges av ny teknologi, nye arbeidsprosesser, nye tjenester, nye levereansemodeller, nye prismodeller og behov for endret kompetanse. Økt innovasjon og digitalisering gjør at flere bedrifter og organisasjoner effektiviserer og kvalitetssikrer rutineoppgaver, og dermed frigjør tid til mer omfattende analyser og beregninger. En god regnskapsfører er for mange bedrifter en verdsatt rådgiver for lønnsom forretningsdrift og utvikling.

 

Stadig mer komplekse oppgaver

Finanstilsynets bransjetall fra 2021 viste at det nå er over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge. 440 000 virksomheter – hele 70 % av norsk næringsliv – benytter i dag en ekstern regnskapsfører. Det kommer som følge av en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Bransjen og regnskapsførerne har utviklet seg fra å handle om bokføring og lønn til rådgivning og veiledning i mylderet av komplisert regelverk rundt skatt, moms, personalledelse, åpenhet og bærekraft. I tillegg opplever bransjen økt etterspørsel etter rådgivning i tilknytning til forretningsutvikling og ledelse, og ikke minst bærekraftsrapportering og -analyser. (Kilde: Regnskap Norge)

  

Sikkerheten i regnskapsbransjen må løftes!

I tillegg til at vi opplever bransjeglidninger mellom finans, regnskap og teknologi, opplever regnskapsbransjen det samme som resten av samfunnet- et stadig vanskeligere trusselbilde og en risiko for cyberangrep som har økt vesentlig. Regnskap Norges årsrapport omtaler at det mot slutten av 2021 var flere virksomheter som opplevde alvorlige datainnbrudd, deriblant regnskapsvirksomheter. Regnskaps­fører behandler verdier, en mengde konfidensielle opplysninger og personopplysninger, og er derfor et attraktivt mål for kriminelle. Jeg håper flere bedrifter og organisasjoner styrker sin egen sikkerhet, og får en gjennomgang av sikkerheten for å gjøre nødvendige tiltak for bedre beskyttelse og reduksjon av risiko. Vi trenger også styrket kompetanse på cybersikkerhet, og jeg tror regnskapsbransjen bør samarbeide med IT-bransjen og nettverk innen IT-bransjen for å sikre dette.

 

Den strategiske regnskapsføreren
- viktig ressurs for bedriftenes lønnsomhet

Regnskapsførererne har løpende oversikt over hvordan det står til med bedriftens økonomi, og er ofte den som først fanger opp og er i stand til å se hvilke grep som bør gjøres og som kan gi gode råd til ledelsen om lønnsomhet og effektiv virksomhetsstyring. For å kunne være den strategiske rådgiveren, trengs ny kompetanse for regnskapsførerne.

Vi trenger kompetanse både på ny teknologi, sikkerhet, bærekraft og nye regelverk som kommer på løpende bånd.

Regnskapsførerne sitter med kompetanse på økonomiforståelse og regelverk og rapportering, og med ikrafttredelse av blant annet åpenhetsloven i juli i år, vil det være stor etterspørsel etter dyktige regnskapsførere. Kompetansen til den autoriserte regnskapsføreren blir viktigere enn noensinne. Gode økono­miske styringsråd går aldri av moten.

Samfunnsutviklingen lover godt for bransjen, og viser at regnskap er en spennende bransje i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og innovasjon. Derfor er jeg glad for at bransjeforeningen Regnskap Norge har etablert et Tech-forum, slik at vi bedre kan forstå og bidra til den teknologiske utviklingen i regnskapsbransjen. Jeg tror vi kommer til å ha behov for flere kompetansetiltak i bransjen fremover.

Mulighetsrommet for dyktige regnskapsførere er stort, og behovet og etterspørselen hos bedrifter og organisasjoner kommer til å være økende. Da er det opp til oss å hjelpe organisasjonene med å møte utfordringene og gripe mulighetene. Jeg ser frem til den spennende utviklingen i regnskapsbransjen fremover!

Linda Forberg

Linda Forberg leder regnskapsdivisjonen i ECIT Norge. Hun er styremedlem i ECIT AS, og har lang erfaring fra regnskapsfaget, og har flere styreverv i øvrig næringsliv. Linda brenner for økt innovasjon og kompetanse i næringslivet.

Kontakt oss