Gå til ecit.no
Gå til forside blogg

Hvilke frynsegoder er helt eller delvis skattefrie?

jan 28, 2020

Mange opplever fordeler i form av frynsegoder i arbeidsforholdet. Men skal alt innrapporteres av arbeidsgiver som skattepliktig inntekt? Vi gir deg en oversikt over hvilke frynsegoder som er helt eller delvis skattefrie.

 

Hva er frynsegoder?

De fleste «frynsegoder» blir betegnet som velferdstiltak. I følge skatteloven er dette tiltak som ifølge
skattelovens forstand:

  • Gjelder de personer som er knyttet til foretaket/bedriften
  • Har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytningen til den, oftest i form av et fellesarrangement

 

Tre vilkår må oppfylles 

For at frynsegodene skal kunne mottas skattefritt, må følgende tre vilkår være oppfylt:

  1. Ytelsen må bestå av en frynsegoder
  2. Tiltaket må være rimelig
  3. Tiltaket må være for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften

 

Ikke alle kan gi frynsegoder

Foretak uten ansatte eller foretak med kun deltidsansatte, går ikke under ordningen med skattefrie
frynsegoder. Dette gjelder også foretak som eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer. Her stilles det krav til at foretaket i tillegg har andre ansatte (utenfor familie) som sammen utgjør en hel stilling.


Disse frynsegodene er skattefrie

 

Arbeidstøy

Fritt arbeidstøy er i utgangspunktet en skattepliktig fordel. Det kan gis fradrag for arbeidstøy som er lite egnet til privat bruk og som skal benyttes i yrket (uniform etc.)

 

Aviser og magasiner på jobb 

Dette er tilgjengelig for alle, og anses som et rimelig velferdstiltak. Les mer: Fri avis på jobb

 

Bedrifthytte

Hvis en betydelig gruppe ansatte i bedriften har den samme rett til å disponere den på like vilkår, er det normalt ikke skatteplikt. Består bedriften av få ansatte (hovedregel, færre enn 10 personer), vil det ikke bli akseptert noe skattefritak.

 

Bedriftshelsetjeneste

Er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser, mindre rehabiliterende tiltak og behandling av yrkesskader.

 

Betalingskort

Det er ikke skatteplikt for fordel ved helt eller delvis dekning av årsavgiften når det er et tjenstlig behov for kortet, og den private bruken ikke påfører arbeidsgiver ekstra kostnader.

 

Databriller

Fordel ved helt eller delvis fri briller med spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning til bruk ved dataskjerm, er ikke skattepliktig for arbeidstaker dersom behovet er godtgjort av sakkyndig lege/optiker.

 

Forestillinger og arrangementer

Arrangementer for alle ansatte vil være et velferdstiltak, og vil være skattefritt hvis tiltaket vurderes som rimelig. Skattefritaket gjelder også den ansattes familie.

 

Frukt, Te, Kaffe 

Anses som rimelig velferdstiltak.

 

Gaver

Er i utgangspunktet skattepliktige, men med noen unntak. Les mer: Slik gir du skattefrie gaver til ansatte

 

Jakt og fiske

Kjøp av rett til jakt og fiske i bruk ved fellesarrangementer for ansatte, er et velferdstiltak. Rimeligheten vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

 

Kontingenter

Unntaksvis kan arbeidsgivers dekning av arbeidstakers kontingenter være skattefri dersom medlemskapet er pålagt i arbeidsavtale.

 

Mat ved møter og kurs

Kan serveres skattefritt så lenge kostnadene til serveringen er rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møtet/kurset.  Fritt måltid reduserer imidlertid eventuelt skattefri kostgodtgjørelse.

 

PC og nettbrett

Bruk av pc og nettbrett og såkalt uselvstendig datautstyr som skanner og skriver, utplassert av
arbeidsgiver, er skattefritt for arbeidstaker når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig bruk.  Kamera og videokamera regnes som selvstendig tilleggsutstyr og er ikke skattefritt.

 

Rimelig kantine

Kantine er skattefritt så lenge de ansattes egenbetaling dekker arbeidsgivers selvkost for råvarene.

 

Røykeavvenningskurs

Arbeidsgiver kan arrangere/refundere røykeavvenningskurs for de ansatte skattefritt.

 

Smusstillegg

Som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy i noen yrker. Hele tillegget skal innberettes som trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse, men ved arbeidstakers ligning gis det et fradrag med 1/3 av beløpet, men normalt ikke med mer enn kr 2.416, -

 

Telefon, bredbånd

Arbeidstakere som har slike tjenester får et skattemessig inntektstillegg på 4.392 kroner, uavhengig av hvor mange tjenester vedkommende disponerer.

 

Tilsetninger og hotellopphold

Julebord, års-fest, jubileumsfest vil være et skattefritt velferdstiltak for de ansatte, så lenge det er rimelig og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte. Skattefritaket omfatter også ansattes families deltakelse, innenfor hva som er rimelig.

Hvis tilsetningen kombineres med kortere opphold på hotell, kan dette anses som et velferdstiltak (inntil to overnattinger). Medfører reisen flere overnattinger, vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Vurderingen av om slike tiltak skal anses som rimelige, gjøres på grunnlag av arbeidsgivers totale kostnader.

 

Videreutdanning

Skattefordelen ved skattefri videreutdanning kan være betydelig.  Reglene inneholder imidlertid flere formelle krav som må oppfylles for at ytelsen ikke skal beskattes.

  • Det er krav om at utdanningen gjennomføres på inntil fire semestre, maksimalt 20 måneders fulltidsstudium.
  • Videreutdanning kan gjøres som deltidsstudium. Da forlenges perioden støtten utbetales over tilsvarende.
  • Kurs/Utdanning på over 2 måneder, må ansatte ga arbeidet i heltidsstilling i minst 1 år hos arbeidsgiveren ved oppstart av utdanningen (tilsvarende lenger ved deltidsstudier). 
  • Arbeidstaker kan kun motta en slik støtte en gang fra en og samme arbeidsgiver. Bytter den ansatte arbeidsgiver kan tilsvarende støtte og videreutdanning gis fra ny arbeidsgiver. 


LES MER: Lønn og HR tjenester fra ECIT

Finn Schløsser-Møller

Finn Schløsser-Møller er forretningsutvikler/partner i ECIT i Trondheim. Finn har lang erfaring med forretningsdrift og digitalisering av regnskap- og forretningssystemer i forskjellige bransjer både som grunder, eier, leder og styreleder. Han er hele tiden på jakt etter ny teknologi som kan effektivisere og modernisere drift av selskaper.

Kontakt oss