Gå til ecit.dk
Gå til forsiden for blog

Økonomiservices: Hvornår vælger du Outsourcing, Interim assistance, rekruttering eller rådgivning?

Skrevet af Josefine Andersen
Aug 24, 2021 9:08:16 AM

Læs derfor med i denne guide, hvor vi har beskrevet en række konkrete scenarier, hvorigennem vi belyser, hvilken services, der bedst kommer til sin ret. Det giver dig forhåbentlig et mere konkret udgangspunkt, hvorfra du kan vurdere, hvilken løsning, der giver det største udbytte for lige netop din virksomhed. 

 


Midlertidig mangel på bemanding 
  
 

Uanset hvor meget vi bestræber os på at tænke langsigtet og have styr på planlægningen af ressourcer, når vi driver virksomhed, er det uundgåeligt, at der vil opstå scenarier, vi ikke har haft en chance for at forudsige og dermed også forberede os på. Står du eksempelvis i en situation, hvor en medarbejder tager orlov eller sygemeldes, vil der i de fleste tilfælde være tale om en ikke planlagt og pludselig mangel på bemanding i en udefinerbar, men tidsbegrænset periode.  

Når denne situation opstår er Interim assistance som oftest den ideelle løsning. Med Interim assistance er der tale om en hurtig og effektiv løsning på dine udfordringer med bemanding. Interim-konsulenter er vant til en arbejdsgang, hvor en hurtig tiltrædelse og indkøring i virksomheden er essentiel. Konsulenten udvælges med afsæt i kompetencer og systemfærdigheder, hvorfor on-boardingen centrerer sig om indkøring i opgaver fremfor oplæring, hvilket samtidig skaber en omkostningseffektiv løsning, hvor konsulenten hurtigt er i gang med at løfte. 

Med Interim assistance undgår du en omkostningsfuld rekrutteringsproces med tanke på, at medarbejderen, som skal afløses, muligvis vender tilbage igen. Ønsker du dog ikke en midlertidig løsning kan rekruttering være et godt alternativ. 

Har du eksempelvis en medarbejder, der skal på barsel, vil behovet for assistance med al sandsynlighed ikke opstå lige så akut som ved en sygemelding. Der vil derfor være tid til at gennemføre en rekrutteringsproces. Dette kan være fordelagtigt, hvis du har intentioner om at beholde kandidaten. Rekruttering kan med andre ord være en glimrende overgang, hvis du kan og ønsker at skalere din økonomifunktion og dermed i højere grad søger en løsning med en permanent omkostning.  

En tredje løsning ved dette scenarie kunne være at kigge ind i Outsourcing. Den midlertidige mangel på ressourcer kan give anledning til en grundigere overvejelse om bemanding og dit setup for økonomifunktionen. Her kan det være relevant at få en ekstern professionel partner til at gentænke processer såvel som strukturer og sikre en fremadrettet reduktion af risici og sårbarhed.  

En outsourcing, hvad enten der er tale om en hel eller delvis en af slagsen, skaber nemlig en stabilitet i økonomifunktionen i den forstand, at eksekveringen af opgaverne ikke afhænger af enkeltpersoner. I en situation hvor behovet for assistance pludselig opstår, vil det være uundgåeligt at omlægge arbejdsgangene. Derfor kan det være en fordel at tænke i helt nye løsninger som en outsourcing kan være. Hvis du vælger at outsource, skal du selvfølgelig være opmærksom på, at den ressource, der tidligere var tilgængelig til også at udføre andet forefaldende arbejde, såsom telefonpasning mv., vil forsvinde. Derfor er det vigtigt at have helt styr på, hvilke opgaver økonomifunktionen varetager, inden du outsourcer. 

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!

 

 

Behov for ekstra ressourcer ved vækst og udvikling  

 

En virksomhed i vækst sætter konstant fornyede krav til de administrative processer bag. Det er derfor utrolig vigtigt, at virksomheden rent faktisk kan følge med og understøtte denne udvikling, så den positive vækst ikke ender med at blive hæmsko for virksomhedens videre udvikling. 

En måde hvorpå du kan sikre dig en fleksibel økonomifunktion, der kan udvikle sig i takt med virksomhedens vækst, er som tidligere nævnt gennem Outsourcing. Når du outsourcer hele eller dele af din økonomifunktion til en ekstern professionel partner, frigør du først og fremmest interne ressourcer og kompetencer, som i stedet kan bruges fokuseret på at drive og udvikle din kerneforretning.  

Varierer dine behov for ressourcer eller er der pludselig brug for en specialiseret kompetence inden for specifikke områder, er du med outsourcing sikret baglandet til at løfte opgaverne.  

Dertil får du et professionelt blik på de eksisterende processer, som herfra optimeres i videst muligt omfang. Sidst, men ikke mindst, er outsourcing en stabil løsning, da du gøres uafhængig af enkeltpersoner, som du kan risikere bliver sygemeldt, tager orlov, søger andre veje eller lignende. 

En anden model, der kan være værdiskabende for virksomheden i vækst, er rekruttering. I takt med at virksomheden vokser, giver det mening løbende at opbygge en økonomifunktion bestående af de rette kompetencer. Rekruttering er derfor særlig relevant for virksomheder, der ønsker at holde så store dele af regnskabet i eget hus som muligt, så ressourcen i endnu højere grad er til rådighed for virksomheden. At bevare økonomifunktionen i eget hus medfører ansvaret for at skabe en struktur, der kan udvikle sig i takt med virksomhedens vækst, hvilket er relevant at være særligt opmærksom på.  

Vækst kan om noget betragtes som en forandringsproces, hvorfor virksomheden som oftest i forbindelse hermed vil opleve en spidsbelastning. Derfor kan Interim assistance også være en løsning, du kan overveje, når du vækster. Med Interim assistance får du tilført de kompetencer, du skal bruge for at bygge din egen økonomifunktion, i form af en ressource, som tiltræder og understøtter din virksomhed med omgående effekt. Det er således en løsning, der kommer til sin ret, hvis du oplever et øjeblikkeligt eller planlagt behov for assistance, men stadig befinder dig i beslutningsfasen i forhold til at vælge en permanent løsning. 

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!

 


Generel mangel på ressourcer 
eller kompetencer
 

 

Det er svært for virksomheder at fastholde og tiltrække de helt rette kompetencer til økonomifunktionen, da vi har at gøre med en meget specialiseret funktion, hvor der er rift om medarbejderne. I disse situationer, hvor der er tale om en mere generel mangel på ressourcer eller kompetencer, er der en række services, som kan være relevante at gøre brug af.  

Ved en generel mangel på ressourcer er den åbenlyse løsning at påbegynde en rekruttering af en eller flere medarbejdere. Når behovet er langsigtet eller permanent, får man gennem rekruttering tilført de ressourcer, der mangler for at skabe en fuldt dækkende økonomifunktion. Her kan det i særdeleshed også være relevant at alliere sig med en ekstern partner, som er specialiseret i at rekruttere økonomimedarbejdere. Som vi også gør opmærksom på indledningsvis, er der rift om økonomimedarbejdere, hvorfor det ofte kan svare sig at få en specialiseret partner til at gennemføre processen. På den måde sikrer du, at den rette kompetence rekrutteres hurtigt. Ved rekruttering vil der dog altid være den begrænsning, at man udelukkende tilfører viden og erfaring fra enkelte personer. Det er altså ikke en fleksibel kompetence, i den forstand at medarbejderen har den viden, medarbejderen nu har.  

Ved en Outsourcing vil man - modsat rekruttering - trække på knowhow og erfaring fra en ekstern professionel organisation. På den måde vil ressourcen, der tilføres automatisk, rumme den højeste grad af kompetence og en høj grad af fleksibilitet. Den generelle mangel på ressourcer opstår som regel, da det kan være svært at fastholde og tiltrække de rette kompetencer. Et eksempel kunne her være, hvis man som virksomhed manglede en lønspecialist. Denne kompetence kan være dyr at rekruttere og vil muligvis også være en attraktiv ressource for andre virksomheder. Her kan du med en outsourcing være sikret, at specialistkompetencen bliver tilgængelig for dig uden bekymringen for, at ressourcen pludselig forsvinder. Outsourcing er altså uafhængig af enkeltpersoner, hvorfor man vil opleve større stabilitet, hvis man vælger denne løsning.  

For de virksomheder, der foretrækker at ressourcerne arbejder på egen adresse, kan en hidtil ikke nævnt service, bogholderiassistance, være en mulighed. Ved bogholderiassistance er der nemlig mere specifikt tale om en konsulent, der kommer ud i virksomheden et par dage om ugen eller måneden, afhængigt af virksomhedens behov. Her får man altså en konsulent til rådighed ”on site”, der kontinuerligt har mulighed for at trække på viden fra sit bagland. Denne løsning vil dog altid være mere sårbar i forhold til en delvis outsourcing, da man igen gøres afhængig af en enkelt ressource, hvilket kan få en indvirkning, hvis konsulenten bliver syg eller lignende. 

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!

 

Ved opgradering eller skifte af system   

 

Når virksomheder står overfor at skulle implementere eller opgradere deres ERP-system, lønsystem eller lignende, vil det som oftest resultere i en øget belastning af arbejdsgangene, da mange processer skal lægges om. Man vil med andre ord kunne opleve et øget pres i en periode, hvilket kræver en ressourcestærk økonomifunktion. 

Ved perioder med spidsbelastninger eller komplekse engangsopgaver, kommer en løsning som Interim assistance særligt til sin ret. Interim assistance kan betragtes som et par ekstra hænder, der kan understøtte økonomifunktionen i en periode med øget belastning, som naturligt opstår, når fokus er på eksempelvis skifte af ERP-system. Her får du nemlig tilført en ressource, der understøtter økonomifunktionen allerede fra første dag. Denne form for assistance frigiver interne ressourcer, som i dette scenarie kan bruges på mere strategiske overvejelser ved opgraderingen eller skiftet af et system.  

En anden måde, hvorpå man kan håndtere en opgradering eller skifte af forretningssystem er gennem en outsourcing af økonomifunktionen. Da et skifte af system i forvejen er en situation, hvor processer og arbejdsgange vendes på hovedet for en stund, er det et glimrende øjeblik at orientere sig mod outsourcing til en ekstern partner, som kender systemerne, du anvender ud og ind. På den måde kan man gøre sig fri af det komplekse arbejde, der ligger i implementerings- eller opgraderingsprocessen, og i stedet fokusere på at drive sin forretning. At outsource økonomifunktionen i dette scenarie vil tilmed sikre dig, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at varetage de opgaver og den spidsbelastning økonomifunktionen oplever som følge af scenariet. 

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!Når arbejdsgange skal revideres og optimeres    

De fleste virksomheder kigger først ind i optimering af arbejdsgange, når der opstår gnidninger i de eksisterende processer. Måske oplever din virksomhed, at det kan være svært at indkræve penge fra virksomhedens debitorer, hvorfor det bliver relevant at optimere jeres debitorhåndtering. Optimering og revision af arbejdsgange bør dog ikke udelukkende være et resultat af problemløsning. Det kan være en fordel at kigge ind i, hvordan virksomhedens arbejdsgange kan revideres – selv når der ikke umiddelbart er ”noget galt”.  

Når vi skal optimere vores arbejdsgange, tager størstedelen af beslutningerne omkring dette afsæt i økonomi. Det er ud fra virksomhedens økonomiske råderum, vi vurderer, hvordan virksomheden skal drives og hvilke områder, der skal prioriteres. Derfor er økonomien det første, du skal tage udgangspunkt i, når du ønsker at optimere arbejdsgangene i din virksomhed.  

En måde hvorpå du kan få indsigt i din virksomheds økonomi kan være ved at rådføre dig med specialister. Rådgivning er en løsning, som dækker over et væld af specialistopgaver. I en situation, hvor virksomheden ønsker at optimere arbejdsgange og processer er det ideelt at få en specialist til at skabe indsigt i virksomhedens økonomi gennem blandt andet budgetlægning og cashflow-analyser. Med et nøjagtigt overblik over virksomhedens tal, har du et retvisende fundament for optimering af jeres processer og arbejdsgange.  

Rådgivning er ikke alene en løsning, der kan skabe stor værdi i din økonomifunktion, men - endnu vigtigere - en løsning, der giver dig en helt grundlæggende indsigt i virksomhedens økonomi, hvorfra du nemmere kan træffe beslutninger, som optimerer arbejdsgangene. Rådgivning er tilmed en fleksibel løsning, i og med at den kan tilkøbes til at løse specifikke opgaver.  

En anden fleksibel løsning kan være outsourcing. Ved at lade varetagelsen af økonomifunktionen overgå til en professionel partner får du ikke alene en fleksibel drift, men samtidig en gennemgang og optimering processer. Når du outsourcer din økonomifunktion, får du et bagland, der har gjort sig alle erfaringerne og har kendskab til alle systemerne. Dermed er du sikret best practice og en økonomifunktion, der er ajour på den nyeste viden og de nyeste tendenser.

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!Dansk datterselskab i en 
udenlandsk koncern 
  
 

Er man et dansk datterselskab i en udenlandsk koncern, vil der som oftest være strenge krav til rapportering og lignende, som man skal efterleve, samtidig med at basisopgaverne i økonomifunktionen skal varetages. Da der er en række juridiske bestemmelser i Danmark, som ikke gør sig gældende for andre lande, vil det være en nødvendighed at have en økonomifunktion, som kombinerer varetagelsen af den almindelige drift med viden og know-how om danske krav og retningslinjer for henholdsvis lønadministration og regnskab.  

Eftersom det kan være svært at imødekomme kravene til økonomifunktionen uden at have interne specialistkompetencer, kan det her være fordelagtigt med Outsourcing. Når du outsourcer, er du garanteret at være compliant med de juridiske bestemmelser og aktuelle tendenser, der gør sig gældende for en økonomifunktion i Danmark, samtidig med at der generelt er styr på økonomifunktionens basisopgaver. De mange krav i form af specialiseret viden og generelle driftskompetencer gør det svært at starte selskab i Danmark, da enkeltpersoner oftest skal rumme fagkompetencer, der spænder fra bogholder til CFO. Med outsourcing er du sikret dette spænd i kompetencer.  

Særligt løn er et fagområde, der rummer et hav af specifikationer, hvorfor det hurtigt kan “gå galt”, hvis ikke lønadministrationen varetages af de rette kompetencer. Derfor ser vi også ofte, at selskaber som ønsker at have deres basisopgaver i økonomifunktionen in house, stadigvæk vælger at lave en deloutsourcing og hermed flytte deres lønadministration ud af huset. 

Ønsker du i stedet at bevare økonomifunktionen internt, men erkender at ikke alle kompetencer er til stede, kan du med fordel rådføre dig med eksperter på området. Med Rådgivning kan du netop få den specialiserede assistance til gennemgang af regnskaber m.m. Ved at alliere dig med en specialist, får du en ressource ved din side, der kan hjælpe din virksomhed med bedst muligt med at navigere i de retningslinjer og bestemmelser, som gør sig gældende for økonomifunktionen i det danske marked. Med andre ord; så er rådgivning relevant for din virksomhed, hvis du ønsker at varetage basisopgaverne i økonomifunktionen selv, men samtidig har behov for hjælp fra specialister til eksempelvis rapportering, beregning af skat, specifikationer, IFSR-rapportering, og samtidig varetage basisfunktioner. 

Sidder du i netop dette scenarie? Så kontakt os for en uforpligtende dialog i dag!

Kontakt